Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa "Bury Miś" JASTRZĘBIE ZDRÓJ T.Rejtana 4
 
  STRONA GŁÓWNA
  AKTUALNOŚCI
  O NAS
  TURNUS REHABILITACYJNY
  ZARZĄD
  STATUT
  KONTAKT
  APEL
  POMAGAJA NAM
  GALERIA
  KSIĘGA GOŚCI
  PRAWO DLA NAS
  SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Strona powstała w ramach Projektu INICJATYWA
STATUT

STATUT

STOWARZYSZENIA RODZIN I PRZYJACIÓŁ DZIECI Z ZESPOŁEM DOWNA "BURY MIŚ"

 

 

Rozdział I Postanowienia Ogólne.

Rozdział II Cele i zasady działania.

Rozdział III Członkowie Stowarzyszenia.

Rozdział IV Prawa i obowiązki członków.

Rozdział V Władze Stowarzyszenia: Walne Zebranie Członków, Zarząd Stowarzyszenia

Komisja Rewizyjna

Rozdział VI Składki członkowskie.

Rozdział VII Majątek i gospodarka Stowarzyszenia.

Rozdział VIII Postanowienia końcowe.

 

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne.

§ 1.

 

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa "Bury Miś", zwane

dalej Stowarzyszeniem lub Stowarzyszeniem "Bury Miś" jest dobrowolnym zrzeszeniem osób działających w interesie i na rzecz osób niepełnosprawnych

w szczególności z Zespołem Downa.

Stowarzyszenie jest organizacją społeczną, działającą na podstawie ustawy z dnia

07 kwietnia 1989r. - Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego Statutu.

 

§ 2.

 

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska

Siedzibą władz naczelnych Stowarzyszenia jest miasto Jastrzębie Zdrój

Dla właściwej realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić

działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

Na zasadach przewidzianych prawem Stowarzyszenie może należeć do

organizacji krajowych i zagranicznych.

Stowarzyszenie na mocy uchwały Zarządu może powoływać sekcje tematyczne.

 

§ 3.

 

Stowarzyszenie może ustanawiać odznaki, medale i tytuły honorowe i przyznawać je

osobom fizycznym i prawnym szczególnie zasłużonym z punktu widzenia realizacji celów Stowarzyszenia.

 

 

§ 4.

 

1. Stowarzyszenie może samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą

w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Jest to działalność dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego.

2. Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego. Status ten uzyskuje z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. Działalność Stowarzyszenia w rozumieniu przepisów Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie jest działalnością odpłatną i nieodpłatną.

3. Działalność gospodarcza, odpłatna i nieodpłatna jest prowadzona według wymagań rachunkowego wyodrębnienia w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

4. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.

5. Praca w Stowarzyszeniu oparta jest przede wszystkim na społecznej pracy jej

członków.

 

Rozdział II

 

Cele i zasady działania Stowarzyszenia.

 

§ 5.

 

Celami Stowarzyszenia są:

1. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin i opiekunów;

2. działalność w sferze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom         w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

3. działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia;

4. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania

i ochrony praw dziecka;

5. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób

zagrożonych wykluczeniem społecznym;

6. działalność charytatywna;

7. wsparcie wypoczynku dzieci i młodzieży;

8. działalność w sferze turystyki i krajoznawstwa;

9. działalność w zakresie promocji i organizacji wolontariatu;

10. działalność na rzecz propagowania idei otwartego społeczeństwa w stosunku do osób niepełnosprawnych, dbałość o zapewnienie należnych im praw wynikających z Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i ustawodawstwa zwykłego;

11. wsparcie procesu edukacji, kreowanie nowych rozwiązań w zakresie kształcenia na każdym etapie edukacji;

12. pomoc w zapewnieniu godnej i pogodnej jesieni życia;

13. konsolidowanie osób niepełnosprawnych, ich rodzin, opiekunów i przyjaciół z regionu Śląska, stworzenie reprezentatywnej grupy społecznej w stosunku do organów władzy i administracji państwowej i samorządowej;

14. nawiązywanie i propagowanie krajowej i międzynarodowej współpracy w ramach ustalonych celów statutowych, rozpowszechnianie wiedzy z zakresu światowych osiągnięć w dziedzinie szeroko rozumianego leczenia niepełnosprawności.

 

 

 

 

§ 6.

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez działalność pożytku publicznego odpłatną i nieodpłatną.

1.  Działalność pożytku publicznego odpłatna to:

Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych, pomoc w uzyskaniu zawodu           i znalezieniu pracy.

Udzielanie wsparcia i konsultacji w sprawach dotyczących prawnej sfery życia osób niepełnosprawnych.

Prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów.

Pomoc w rozpoczęciu i kontynuacji szeroko rozumianej rehabilitacji                          i wyspecjalizowanej opieki medycznej, propagowanie i rozwijanie nowych form rehabilitacji leczniczej.

Zakładanie i prowadzenie placówek rehabilitacyjnych, medycznych, terapeutycznych, edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych, domów dziennego pobytu oraz ośrodków stałego zamieszkania osób niepełnosprawnych.

Świadczenie pomocy osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom i opiekunom, w tym pomocy materialnej.

Organizowanie szkoleń kursów i konferencji związanych z problematyką osób niepełnosprawnych.

Organizowanie imprez okolicznościowych.

Organizowanie zajęć terapeutycznych indywidualnych i grupowych.

Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych.

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych.

 

2.  Działalność pożytku publicznego nieodpłatna to:

 

Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych, pomoc w uzyskaniu zawodu           i znalezieniu pracy.

Udzielanie wsparcia i konsultacji w sprawach dotyczących prawnej sfery życia osób niepełnosprawnych.

Prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów.

Pomoc w rozpoczęciu i kontynuacji szeroko rozumianej rehabilitacji                          i wyspecjalizowanej opieki medycznej, propagowanie i rozwijanie nowych form rehabilitacji leczniczej.

Zakładanie i prowadzenie placówek rehabilitacyjnych, medycznych, terapeutycznych, edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych, domów dziennego pobytu oraz ośrodków stałego zamieszkania osób niepełnosprawnych.

Świadczenie pomocy osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom i opiekunom, w tym pomocy materialnej.

Organizowanie szkoleń kursów i konferencji związanych z problematyką osób niepełnosprawnych.

Organizowanie imprez okolicznościowych.

Organizowanie zajęć terapeutycznych indywidualnych i grupowych.

Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych.

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych.

 

 

Rozdział III

 

Członkowie Stowarzyszenia.

 

§ 7.

 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

A/ członków zwyczajnych,

B/ członków wspierających,

C/ członków honorowych.

 

§ 8.

 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Polski, zamieszkały w kraju lub za granicą, akceptujący cele statutowe Stowarzyszenia, przyjęty przez Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji. Członkiem zwyczajnym może być również cudzoziemiec posiadający pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkujący na terytorium Polski. 

 2. Małoletni  w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do Stowarzyszenia i korzystać z czynnego            i biernego prawa wyborczego, z tym, że w składzie zarządu Stowarzyszenia  większość muszą stanowić osoby  o pełnej zdolności do czynności prawnych.

3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może również zostać cudzoziemiec nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§ 9.

 

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna lub prawna która zadeklaruje wsparcie materialne, organizacyjne lub finansowe Stowarzyszenia.

2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd w oparciu o złożoną pisemną deklarację.

3. Członek wspierający ma wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego             z wyłączeniem czynnego i biernego prawa wyborczego.

 

§ 10.

 

1. Członkiem honorowym może zostać każda osoba fizyczna w sposób szczególny zasłużona dla Stowarzyszenia.

2.Decyzję o nadaniu honorowego członkostwa podejmuje Walne Zebranie.

3. Członek honorowy posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego        z wyłączeniem czynnego i biernego prawa wyborczego.

4. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku opłacania składek.

 

§ 11.

 

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek:

A/ wystąpienia członka,

B/ wykluczenia członka,

C/ śmierci członka,

D/ likwidacji osoby prawnej.

 

§ 12.

 

Członek Stowarzyszenia może z niego wystąpić w każdym czasie przez złożenie Zarządowi oświadczenia o wystąpieniu ze stowarzyszenia w formie pisemnej.

 

§ 13.

 

1.Członek Stowarzyszenia może zostać z niego wykluczony wskutek świadomej          i uporczywej działalności niezgodnej z postanowieniami Statutu lub w wyniku działań na szkodę Stowarzyszenia lub jego członków.

2. Wykluczenie członka następuje także w przypadku zalegania w opłacaniu składek przez okres sześciu miesięcy składkowych oraz w przypadku utraty zdolności do czynności prawnych. Decyzję o wykluczeniu członka podejmuje Zarząd.

 

§ 14.

 

1. Od decyzji Zarządu o wykluczeniu członka Stowarzyszenia, przysługuje zainteresowanemu prawo do odwołania się do Walnego Zebrania Członków.

2. Odwołanie dokonane pisemnie w ciągu 30 dni od daty doręczenia uchwały Zarządu o wykluczeniu, powinno być rozpatrzone na najbliższym Walnym Zebraniu członków Stowarzyszenia.

 

Rozdział IV

 

Prawa i obowiązki członków.

 

§ 15.

 

Członek Stowarzyszenia ma prawo:

A/ czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Stowarzyszenia,

B/ uczestnictwa we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,

C/ korzystania ze wszystkich form pomocy Stowarzyszenia,

D/ do odwoływania się w postępowaniu wewnętrznym od uchwał wynikających ze stosunku

członkostwa w sposób i terminach określonych w statucie,

E/ korzystania z urządzeń i sprzętu będącego w użytkowaniu Stowarzyszenia.

 

§ 16.

 

Członek Stowarzyszenia ma obowiązek:

A/ przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia,

B/ uczestniczyć w realizacji jego statutowych celów i zadań,

C/ regularnie opłacać składki członkowskie,

D/ pracą i postawą dbać o dobre imię Stowarzyszenia.

 

 

 

 

Rozdział V

Władze Stowarzyszenia.

 

§ 17.

 

Organami Stowarzyszenia są:

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia.

Komisja Rewizyjna.

 

§ 18.

 

Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

Wybory członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej są tajne.

W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

§ 19.

 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższym organem Stowarzyszenia.

2. Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd raz do roku, nie później niż do 30 kwietnia .

3. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia członków w czasie nie krótszym niż 14 dni przed terminem zebrania.

4. Członkowie mogą brać udział w Walnym Zebraniu wyłącznie osobiście mając jeden głos.

5. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia :

A/ z własnej inicjatywy,

B/ na wniosek Komisji Rewizyjnej,

C/ na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Stowarzyszenia.

6. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Członków Stowarzyszenia winno być złożone

na piśmie z podaniem celu i uzasadnieniem jego zwołania oraz proponowanym porządkiem obrad.

7. W przypadku określonym w §19 pkt 5 C, Walne Zebranie Członków

zwołuje się nie później niż 6 tygodni od daty otrzymania wniosku.

 

§ 20.

 

Obrady Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia otwiera i prowadzi Prezes Zarządu lub inny członek Zarządu.

 

 

 

 

§ 21.

 

1. W przypadku braku quorum na Walnym Zebraniu, odbywa się ono w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków.

2. Jeżeli drugi termin wyznaczono w tym samym dniu co pierwszy termin, czas pomiędzy pierwszym a drugim terminem nie może być krótszy niż 30 minut.

3. Z obrad Walnego Zebrania sporządza się protokół, który podpisuje prowadzący i protokolant zebrania.

 

§ 22.

 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy:

 

Uchwalanie kierunków działalności Stowarzyszenia.

Uchwalanie zmian Statutu większością 2/3 liczby uczestniczących w Zebraniu.

Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań organów Stowarzyszenia.

Podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu        i Komisji Rewizyjnej.

Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz uzupełnienie składów organów.

Podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa honorowego.

Uchwalanie wysokości składek członkowskich.

Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji międzynarodowych i związków o podobnym profilu działania.

Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu dotyczących wykluczenia z grona członków.

Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i zbycia jego majątku.

Podejmowanie innych uchwał w sprawach dotyczących działalności statutowej.

 

§ 23.

Zarząd Stowarzyszenia

 

1. Zarząd składa się z od 3 do 5 osób, w tym: Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza  i członków.

2. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.

3. Utrata mandatu członka Zarządu przed upływem kadencji następuje w przypadku:

A/ odwołania na mocy uchwały Walnego Zebrania,

B/ zrzeczenia się mandatu członka Zarządu,

C/ ustania członkostwa Stowarzyszenia.

4. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.


 

§ 24.

 

Do kompetencji Zarządu należy:

 

Kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia.

Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich.

Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.

Zwoływanie Walnego Zebrania i składanie sprawozdania z działalności za minioną kadencję.

Uchwalanie budżetu Stowarzyszenia i zarządzanie majątkiem.

Występowanie z wnioskiem o nadanie honorowego członkostwa.

Sporządzanie i przekazywanie do zatwierdzenia Komisji Rewizyjnej rocznych sprawozdań ze swojej działalności i działalności finansowej Stowarzyszenia.

Uchwalanie regulaminu pracy Zarządu.

Podejmowanie uchwał w sprawach Stowarzyszenia nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów.

 

§ 25.

 

Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz upoważnieni są Prezes Zarządu       a także pozostali członkowie Zarządu samodzielnie. Do zaciągania zobowiązań finansowych i majątkowych upoważnieni są łącznie Prezes Zarządu i wiceprezes lub Prezes Zarządu i Sekretarz lub Prezes Zarządu i członek Zarządu.

 

 

§ 26.

Komisja Rewizyjna.

 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolno-nadzorczym Stowarzyszenia.

2. Komisja składa się z 3 członków wybranych w czasie Walnego Zebrania .

3. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący wybrany przez członków Komisji na pierwszym posiedzeniu w głosowaniu jawnym.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia i nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

 

§ 27.

 

Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

Utrata mandatu członka Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji następuje        w przypadku:

A/ odwołania na mocy uchwały Walnego Zebrania,

B/ zrzeczenia się mandatu członka Komisji Rewizyjnej,

C/ ustania członkostwa w Stowarzyszeniu.

 

 

 

§ 28.

 

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje jej Przewodniczący nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy.

Posiedzenie Komisji należy zwołać także na wniosek Zarządu w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku.

§ 29.

 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 

Kontrola i nadzór nad działalnością Zarządu, a w szczególności:

A/ badanie okresowych sprawozdań finansowych,

B/ kontrola sposobu załatwiania wniosków składanych przez członków,

2. Składanie na Walnym Zebraniu sprawozdań z własnej działalności i działalności Zarządu.

3. Wnioskowanie na Walnym Zebraniu o udzielenie absolutorium dla Zarządu.

4. Dokonywanie okresowych ocen wykonywania przez Stowarzyszenie jego zadań statutowych.

5. Rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu.

 

Rozdział VI

 

Składki członkowskie.

 

§ 30.

 

Wysokość składek członkowskich ustala Walne Zebranie członków Stowarzyszenia.

Sposób wniesienia składki członkowskiej, decyzje o rozłożeniu składki na raty podejmuje Zarząd.

 

Rozdział VII

 

Majątek i gospodarka Stowarzyszenia.

 

§ 31.

 

1.Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze i prawa majątkowe.

2.Dochodami Stowarzyszenia są:

A/ wpływy ze składek członkowskich,

B/ dochody ze zbiórek i imprez publicznych,

C/ dochody z majątku ruchomego i nieruchomego,

D/ subwencje,

E/ darowizny, spadki, zapisy,

F/ wpływy z lokat bankowych i odsetek bankowych,

G/ środki z pomocy publicznej,

H/ wpływy z własnej działalności gospodarczej,

I/ dotacje, granty

3. Podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia. Środki te powiększają majątek Stowarzyszenia.

 

§ 32.

 

Niedopuszczalne jest:

- udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia       w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób,          z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli , zwane dalej „osobami bliskimi",

- przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, a w szczególności jeżeli przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

- wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu organizacji,

- dokonywanie zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów,    w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

Rozdział VIII

 

Postanowienia końcowe.

 

§ 33.

 

W razie podjęcia przez Walne Zebranie większością 2/3 głosów, uchwały o likwidacji Stowarzyszenia, Walne Zebranie określa cel, na jaki zostanie przeznaczony majątek Stowarzyszenia.

Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu, jeżeli uchwała ostatniego Walnego Zebrania nie postanowi inaczej.

Obowiązki likwidatora określa ustawa - Prawo o stowarzyszeniach.

 

AKTUALNY CZAS:
 
 
 
Reklama  
   
KALENDARZ:
 
 
 
IMIENINY:
 
   
LICZNIK ODWIEDZIN:
 
   
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=